Visual Studio 2010(vs2010)为asp项目创建数据库文件

 1. 右键 项目解决方案->添加新项
  sql-01.png
 2. 选择创建数据库文件
  sql-02.png
 3. 选择工具连接到数据库
  sql-03.png
 4. 数据源选择数据库文件,然后选择刚刚创建数据库文件
  sql-04.png
 5. 使用Windows账户 -> 测试连接 -> 确定
  sql-05.png
 6. 添加数据表
  sql-06.png
 7. 编辑 数据表 字段 ,然后,Ctrl+S保存数据表
  sql-07.png
 8. 如图所示
  sql-08.png
 9. 右键表 显示表数据 并 编辑数据
  sql-09.png
 10. 编辑数据
  sql-10.png
 11. 使用 SqlDataSource 控件 连接 数据库文件
  sql-11.png